Circular for approvals


  • NTPC
  • NHPC
  • PWD UTTARAKHAND
  • Uttrakhand Jal Vidyut Nigam Ltd.
  • UT JAL VIDYUT (DAKPATHAR)
  • Haryana Sugar Federation
  • U.P Sugar Federation
  • Uttrakhand Sugar
  • Birla Sugar